Even geduld

It It It Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout MEISJES JONGENS ACCESSOIRES UNI JUNIOR

Privacy

Privacyverklaring 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Meneer Janssen en Juffrouw Kaat hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Meneer Janssen en Juffrouw Kaat u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Meneer Janssen en Juffrouw Kaat. 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Meneer Janssen en Juffrouw Kaat.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform/website/applicatie… www.itskarl.be is een initiatief van:

Meneer Janssen en Juffrouw Kaat

Gouvernementstraat 7

9000 Gent

België

Btw-nummer: BE 0894378404

E-mail: info@misterjonesandmisskatie.com

Telefoon: 092690513

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Meneer Janssen en Juffrouw Kaat verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Meneer Janssen en Juffrouw Kaat:

Identificatiegegevens - Persoonlijke identificatiegegevens

Identificatiegegevens - Elektronische identificatiegegevens

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Meneer Janssen en Juffrouw Kaat verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Bij een bezoek aan een platform/een website/een applicatie van Meneer Janssen en Juffrouw Kaat worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Meneer Janssen en Juffrouw Kaat bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Meneer Janssen en Juffrouw Kaat en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Meneer Janssen en Juffrouw Kaat zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Meneer Janssen en Juffrouw Kaat.

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Meneer Janssen en Juffrouw Kaat heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van Meneer Janssen en Juffrouw Kaat wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Meneer Janssen en Juffrouw Kaat verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Meneer Janssen en Juffrouw Kaat onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Meneer Janssen en Juffrouw Kaat uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Meneer Janssen en Juffrouw Kaat uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Meneer Janssen en Juffrouw Kaat hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@misterjonesandmisskatie.com

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Meneer Janssen en Juffrouw Kaat. Meneer Janssen en Juffrouw Kaat zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. 

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Meneer Janssen en Juffrouw Kaat beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Meneer Janssen en Juffrouw Kaat staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Meneer Janssen en Juffrouw Kaat dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Meneer Janssen en Juffrouw Kaat hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@misterjonesandmisskatie.com

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Meneer Janssen en Juffrouw Kaat verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker. 

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Meneer Janssen en Juffrouw Kaat hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@misterjonesandmisskatie.com .


6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Meneer Janssen en Juffrouw Kaat bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Meneer Janssen en Juffrouw Kaat hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@misterjonesandmisskatie.com

Gouvernementstraat 79000 - Gentwebshop@itskarl.beIt's Karl+32 9 269 05 13BE 0894.378.404www.itskarl.be